Hướng dẫn bàn giao xe xúc lật liugong (p1)

Nguyễn Minh Tiến 30/09/2021
huong-dan-ban-giao-xe-xuc-lat-liugong-p1

 

C¬ cÊu thao t¸c vµ c¸c ®ång hå chØ thÞ

 1. C«ng t¾c ®iÒu chØnh ®iÒu hoµ nãng /m¸t
 2. Hép nót ®iÒu hoµ
 3. C«ng t¾c ®iÒu khiÓn ®iÒu hoµ
 4. Nót t¾t m¸y
 5. Lç kiÓm tra ga ®iÒu hoµ
 6. B¶ng nót
 7. Phanh tay
 8. §iÒu hoµ
 9. CÇn ®iÒu khiÓn lËt gÇu
 10. CÇn ®iÒu khiÓn n©ng gÇu
 11. Ch©n ga
 12. C«ng t¾c g¹t m­a
 13. C«ng t¾c xin nhan
 14. §ång hå ¸p suÊt nhít ®éng c¬
 15. §ång hå ¸p suÊt khÝ phanh
 16. §ång hå ¸p suÊt dÇu gµi sè
 17. §Ìn tÝn hiÖu xin nhan ph¶i
 18. §ång hå ¾c quy
 19. Nót ®Ìn s¸ng vµ ®Ìn mê
 20. §ång hå b¸o nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t ®éng c¬
 21. §ång hå b¸o ¸p suÊt dÇu biÕn m«
 22. §Ìn tin hiÖu xin nhan tr¸i
 23. §ång hå thêi gian lµm viÖc
 24. §ång hå nhiÖt ®é nhít ®éng c¬
 25. C«ng t¾c ®Ìn trªn ®Ønh ®»ng tr­íc
 26. Phanh ch©n
 27. CÇn vµo sè
 28. C«ng t¾c ®Ìn trªn cïng
 29. C«ng t¾c ®Ìn ®Çu phÝa sau
 30. Nót cßi h¬i
 31. §Ìn t¸p l«
 32. §Ìn cabin
 33. GhÕ ngåi
 34. Nót n­íc Êm
 35. Phanh tay
 36. §Ìn ch×m
 37. Tay l¸i
 38. Khãa ®iÖn
 39. §iÒu chØnh ghÕ
 40. C«ng t¾c khëi ®éng
 41. Hép cÇu ch×

II- Ch¹y rµ m¸y

CÇn 60 giê ®Ó ch¹y ra cho m¸y xóc. Trong qu¸ tr×nh ch¹y rµ cÇn thao t¸c vµ b¶o d­ìng m¸y cÈn thËn, phï hîp theo c¸c yªu cÇu sau.

 1. Sau khi ch¹y rµ m¸y trong 8 giê ®Çu cÇn lµm c¸c viÖc sau:
 • KiÓm tra ®é chÆt , láng cña c¸c bul«ng vµ ®ai èc, ®Æc biÖt lµ c¸c bul«ng t¹i n¾p xylanh, èng x¶ , cÇu tr­íc vµ sau, ®ai èc vµnh b¸nh xe vµ c¸c bul«ng nèi trôc
 • Lµm s¹ch läc dÇu vµ läc nhít
 • KiÓm tra ®é c¨ng cña d©y ®ai c¸nh qu¹t, d©y ®ai m¸y ph¸t ®iÖn vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ
 • KiÓm tra tØ liÖu ®iÖn m«i vµ sù tÝch ®iÖn cña b×nh ¾c quy. XiÕt chÆt cäc b×nh.
 • KiÓm tra møc dÇu hép sè .
 • KiÓm tra ®é khÝt cña hÖ thèng ¸p suÊt thuû lùc , hÖ thèng phanh xe .
 • KiÓm tra tÊt c¶ c¸c mèi nèi cña cÇn ®iÒu khÓn vµ cÇn ga .
 • KiÓm tra tÊt c¶ c¸c gi¾c nèi hÖ th«ng ®iÖn, c«ng suÊt ®iÖn cña m¸y ph¸t, kiÓm tra hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng , t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c ®Ìn xi nhan .
 1. Ch¹y rµ sè tiÕn, sè lïi.
 2. Trong khi ch¹y rµ cã t¶i kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 70% cña t¶i khi lµm viÖc b×nh th­êng.
 3. Chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn b«i tr¬n m¸y xóc. Thay vµ tra dÇu , mì b«i tr¬n cho m¸y theo ®óng thêi gian quy ®Þnh.
 4. Chó ý ®Õn nhiÖt ®é cña hép sè, bé biÕn m« , cÇu tr­íc sau, moay¬, ®Üa phanh vµ trèng phanh, nÕu cã hiÖn t­îng nãng qu¸ bÊt th­êng th× ph¶i t×m hiÓu nguyªn nh©n ®Ó kÞp thêi xö lÝ .
 5. KiÓm tra ®é láng chÆt cña c¸c bul«ng , èc vÝt.
 6. Trong thêi gian ch¹y rµ m¸y , xóc c¸c vËt liÖu rêi lµ thÝch hîp nhÊt , kh«ng ®­îc thao t¸c qu¸ nhanh , qu¸ m¹nh .
 7. KÕt thóc qu¸ tr×nh ch¹y rµ cÇn lµm c¸c viÖc sau ®©y :
 • Lµm s¹ch l­íi läc cña cat-te hép sè, thay dÇu míi .
 • Thay dÇu ®éng c¬.

III-   VËn hµnh m¸y xóc lËt

 1. Nh÷ng ®iÓm cÇn chó ý trong thao t¸c
 • DÇu nhiªn liÖu cÇn ®­îc lµm s¹ch, cÇn ®Ó l¾ng cÆn 72 giê tr­íc khi sö dông. Lo¹i dÇu sö dông ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña nhµ s¶n xuÊt .
 • Xe xóc lËt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh b¶o d­ìng vµ tra dÇu m¬ ®Þnh k× theo ®óng quy ®Þnh .
 • Sau khi khëi ®éng, h·y ®Ó ch¹y ga thÊp ®Õn nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t ®¹t 550C vµ ¸p suÊt ®¹t 0,4 Mpa sau ®ã míi b¾t ®Çu lµm viÖc.
 • Th«ng th­êng, khi nhiÖt ®é m«i tr­êng xuèng d­íi 50C, ®éng c¬ nªn ®­îc lµm nãng lªn kho¶ng 300C ®Õn 400C b»ng n­íc Êm hoÆc h¬i n­íc tr­íc khi khëi ®éng.
 • Kh«ng dõng m¸y hoÆc nhÊn phanh khi ®ang vµo sè tiÕn . Khi thay ®æi tèc ®é tõ thÊp lªn cao, ®Çu tiªn nh¶ ch©n ga vµ ®ång thêi di chuyÓn cÇn sè ®Ó chuyÓn lªn sè cao vµ sau ®ã nhÊn ch©n ga trë l¹i. Khi thay ®æi tèc ®é tõ cao xuèng thÊp , vµo sè, t¨ng ga ®Ó ®­a trôc ra cña hép sè quay cïng tèc ®é víi trôc truyÒn ®éng.
 • L­u l­îng dÇu thuû lùc tíi khíp ly hîp sÏ tù ®éng ®­îc c¾t khi nhÊn phanh. Do ®ã kh«ng cÇn ®­a cÇn sè vÒ vÞ trÝ trung gian tr­íc khi nhÊn phanh. Khi nh¶ phanh, m¸y xóc tù ®éng vÒ sè nh­ tr­íc.
 • Sau khi ®­a tay gÇu vµ gÇu vÒ vÞ trÝ mong muèn ph¶i ®­a cÇn ®iÒu khiÓn vÒ vÞ trÝ gi÷.
 • ChØ thay ®æi h­íng l¸i khi ®· dõng xe l¹i .
 • ChØ ®­îc lµm hÕt c«ng suÊt khi nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t ®¹t 550C vµ nhiÖt ®é dÇu ®éng c¬ tíi 450C. Trong khi vËn hµnh, nhiÖt ®é n­íc lµm m¸t vµ nhiÖt ®é dÇu ®éng c¬ kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 950C, nhiÖt ®é dÇu bé biÕn m« kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1200C. NÕu nhiÖt ®é dÇu v­ît qu¸ møc cho phÐp nªn t¾t m¸y ®Ó lµm nguéi.
Bình luận
Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi cho chúng tôi bình luận đầu tiên của bạn.
VIẾT BÌNH LUẬN